Projekt został zakończony w 2014 r. PDF Print

„WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW): Z Nami Ułożysz Swoją Przyszłość”

Czas realizacji projektu

1 lipca 2010 r. — 30 czerwca 2014 r.

Wzrost potencjału wyższych uczelni

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • lepsze przygotowanie minimum 75% odbiorców usług edukacyjnych WSISiZ do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
  • zwiększenie stopnia powiązania między ofertą edukacyjną Uczelni i potrzebami rynku pracy poprzez dostosowanie oferty do wymagań pracodawców w latach 2010-2014
  • poprawa jakości oferty edukacyjnej, m. in. przez udostępnienie instrumentów, przyczyniających się do lepszej jakości kształcenia (dostosowanie istniejących kierunków studiów do potrzeb rynku pracy, staże studenckie, spotkania panelowe, wsparcie biura karier);
  • podniesienie dostępności usług edukacyjnych poprzez zmniejszenie barier, które określonym grupom społecznym, w tym mieszkańcom obszarów wiejskich i kobietom, utrudniają korzystanie z usług edukacyjnych Uczelni.

Organizacja

Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie, ul. Newelska 6, na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-245/09-00 w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, Priorytet IV, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Działania, zmierzające do osiągnięcia celów projektu, w tym zajęcia dydaktyczne, prowadzone są w siedzibie WSISiZ oraz budynkach, stanowiących inne lokalizacje, w jakich Uczelnia prowadzi swoje zajęcia, a więc na ul. Gizów 6 i Ks. Janusza 45/47.

Uczestnikiem projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację, który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w poszczególnych ® zadaniach projektu.