Dostosowanie istniejącego kierunku studiów Informatyka, studia I i II stopnia, do potrzeb rynku pracy PDF Print

Zasady uczestnictwa – regulamin

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie jest możliwy tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  Uczestnik Projektu – student kierunku Informatyka – jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w przedmiotach, których listę określi dziekan Wydziału Informatyki.

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymaganiami Projektu wszyscy jego uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w ramach organizowanych przez uczelnię badań ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  • z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%; w takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania; wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, dotyczących jego udziału w projekcie;
  • nie wypełnia zobowiązań, określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi; wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie; w takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem Projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację, który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu projektowym.
 2. Limit przyjęć Uczestników Projektu, studentów WSISiZ jest następujący*:
  Studenci zajęć unowocześnionych i dostosowanych do potrzeb rynku - 240
  * w trakcie całości trwania Projektu.

Przedmioty

W ramach zadania 7 projektu Wydział Informatyki WSISiZ wprowadza nowe przedmioty:

Ruby on Rails (informacje o kursie)

Celem kształcenia jest osiągnięcie przez studenta poziomu umiejętności wymaganego przy aplikowaniu na stanowisko młodszego programisty Ruby on Rails.

Podstawy programowania na platformę Android (informacje o kursie)

Cele kształcenia jest zapoznanie się z tematyką programowania aplikacji na platformę Android na bazie API w wersji 18. Dodatkowym celem ćwiczeń będzie rozwinięcie umiejętności programowania obiektowego w języku Java.

Bazy danych w programowaniu obiektowym (informacje o kursie)

Celem kształcenia jest zapoznanie z tematyką tzw. mapowania obiektowo-relacyjnego (ang. Object-relational Mapping - ORM) na przykładzie biblioteki Doctrine dla PHP; przedstawienie różnic między modelami obiektowymi i relacyjnymi stosowanymi w aplikacjach WWW oraz sposobów konwertowania jednych na drugie. Dodatkowym celem ćwiczeń będzie rozwinięcie umiejętności programowania obiektowego w PHP.

Języki formalne (informacje o kursie)

Celem kształcenia jest przekazanie podstaw wiedzy teoretycznej dotyczącej języków formalnych – lingwistyki matematycznej oraz pokazanie praktycznych zastosowań tej wiedzy w konstrukcji różnych fragmentów kompilatorów języków programowania. W trakcie wykładu omawiane są: gramatyki, języki, automaty skończone i ze stosem. Studenci poznają podstawowe elementy kompilatora oraz stosowane w nich języki, metody i algorytmy.

Programowanie w języku C # (informacje o kursie)

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z tematyką związaną z budową profesjonalnego oprogramowania w środowisku C#.

Wprowadzenie do Linuksa Embedded (informacje o kursie)

Celem kształcenia jest wprowadzenie do tematyki Linuksa na urządzeniach wbudowanych i poznanie specyficznych ograniczeń systemów wbudowanych.

Terminarze

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Rok akademicki 2010/2011

Ankiety

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Rok akademicki 2010/2011

Dokumenty