Współpraca z potencjalnymi pracodawcami dla kierunku "Administracja" PDF Print

Zasady uczestnictwa – regulamin

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie jest możliwy tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w panelach oraz zobowiązany do udziału w zajęciach z potencjalnymi pracodawcami.

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymaganiami Projektu wszyscy jego uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w ramach organizowanych przez uczelnię badań ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  • z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%; w takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania; wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, dotyczących jego udziału w projekcie;
  • nie wypełnia zobowiązań, określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi; wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie; w takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem Projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację, który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu projektowym.
 2. Limit przyjęć Uczestników Projektu, studentów WSISiZ jest następujący*:
  Uczestnicy spotkań panelowych i zajęć w ramach współpracy z pracodawcami - 10
  * w trakcie całości trwania Projektu.

Dokumenty

Szkolenia

17 marca 2014

Projekt „Dziwaczne Smarowidło” – jak reklamować kontrowersyjne produkty

Szkolenie odbyło się 17 marca 2014 r. (poniedziałek) w godz. 17:00-20:45 w sali wykładowej N2
Prowadzący: dr Piotr Krochmalski

6 marca 2014

Projekt „Wstrętny kabanos” – dla reklamy nie ma przypadków beznadziejnych

Szkolenie odbyło się 6 marca 2014 r. (czwartek) w godz. 17:00-20:45 w sali wykładowej N2
Prowadzący: dr Piotr Krochmalski

Szkolenia (w ramach E-AKADEMII) III-EDYCJA

Maj 2014

Teleinformatyczne aspekty realizacji radiowej emisji cyfrowej

Szkolenie odbyło się 20 maja 2014, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Józef Wacnik - Polskie Radio, z-ca Dyrektora, Biuro Informatyki i Telekomunikacji
absolwent WAT, PW i Studium Doktoranckiego Akademii Leona Koźmińskiego
członek Rady Programowej Klubu CIO.
.

Pokazanie roli informatyki w tworzeniu narzędzi wspierających pracę mediów. Przedstawienie zasad i sposobów użycia systemów informatycznych do pozyskania, przygotowania i dystrybucji treści. Projekty teleinformatyczne, które doprowadziły do pełnej cyfryzacji toku produkcji i emisji. Integracja systemów informatycznych zarządzających treścią. Systemy wspierające i archiwizacyjne. Omówienie informatycznych aspektów emisji sygnału w standardzie cyfrowym DAB+. Plany rozwojowe związane z emisją cyfrową.

Dokąd zmierza HFT (High Frequency Trading)?

Szkolenie odbyło się 6 maja 2014, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Dr Roman Weinfeld - Dom Maklerski Banku BPS S.A..

HFT - High Frequency Trading - czyli "Handel wysokich częstotliwości". W roku 1998 amerykańska U.S. Securities and Exchange Commission autoryzowała handel akcjami i instrumentami finansowymi na nowych elektronicznych platformach handlowych. W 2001 r. dwaj naukowcy z IBM pokazali na konferencji International Joint Conference on AI, że opracowany w IBM algorytm "MGD" może uzyskać znacząco lepsze wyniki na giełdach elektronicznych niż dowolny zespół działających "ręcznie" maklerów i że wymiar finansowy takiej automatyki "może wyrażać się w miliardach dolarów rocznie". Wraz z "decymalizacją" rynku akcji amerykańskich głęboko zmieniło to rynek - nastał wyścig w opracowywaniu coraz to szybszych algorytmów i systemów handlu elektronicznego. Na wykładzie, obok historii HFT, przedstawimy jego rolę w światowym handlu elektronicznym, problemy techniczne dla giełd, brokerów, informatyków i matematyków, problemy i wyzwania regulacyjne.

Styczeń 2014

Wdrożenie systemu transakcyjnego UTP na Giełdzie Papierów Wartościowych

Szkolenie odbyło się 14 stycznia 2014, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Dariusz Kułakowski - Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, SA.
 • Przesłanki biznesowe uruchomienia projektu
 • Organizacja projektu
 • Zarządzanie projektem
 • System UTP (Universal Trading Platform, NYSE Technologies)
 • Podsumowanie

Grudzień 2013

Dlaczego, po co i jak zmieniać duży informatyczny system bankowy?

Szkolenie odbyło się 3 grudnia 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: dr Roman Weinfeld - Dyrektor Departamentu Informatyki Domu Maklerskiego Banku BPS.

Największe biuro maklerskie w Polsce to kilkanaście a może kilkadziesiąt większych i mniejszych, powiązanych ze sobą i ze światem zewnętrznym systemów pracujących w czasie rzeczywistym w 100 lokalizacjach w całej Polsce, obsługujące milion klientów i blisko trzysta tysięcy rachunków. Godzinna przerwa w pracy to dziesiątki a może setki tysięcy złotych strat. I wszystkie te systemy w ciągu 7 miesięcy, w normalnym czasie pracy, mają być wymienione na zupełnie nowe, pracujące w innej, ogólnie tylko znanej logice biznesowej, na innym sprzęcie, w innych technologiach, innych systemach operacyjnych – na systemy, których ostateczna funkcjonalność jest wciąż nie ustalona. Jak to zrobić?

 • Obsługa setek tysięcy dynamicznych rachunków
 • Zmiana sprzętu, technologii, zakresu i funkcjonalności
 • Istniejące systemy
 • Zarządzanie zmianą

Listopad 2013

Modelowanie procesów biznesowych - metodyki i zastosowania

Szkolenie odbyło się 5 listopada 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Mirosław Bobrowski
 • Co to jest model i dlaczego tak lubimy procesy, także w biznesie?
 • Jak modelować i opisywać procesy, aby były czytelne, zrozumiałe i użyteczne.
 • Architektura korporacyjna jako zbiór procesów.
 • BPMN, UML i inne standardy opisu procesów
 • Narzędzia do modelowania procesów i kryteria ich oceny.
 • Wskaźniki kluczowe jako klucz do optymalizacji procesów
 • Od usługi systemowej do faktury na przykładzie usługi hostingowej.
 • Od Usługi Biznesowej do modelu procesu i Systemu.
 • Jak zarządzać gotowym procesem, aby generować zysk, nie straty.

Październik 2013

Metoda tablic kompetencyjnych w identyfikacji i modelowaniu procesów biznesowych - przykład Instytutu Kardiologii w Aninie

Szkolenie odbyło się 15 października 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Krzysztof Nyczaj

Metoda tablic kompetencyjnych to prosty i przejrzysty sposób analizy procesów organizacyjnych oraz informacyjnych, a także zadań i związków kompetencyjnych pomiędzy komórkami i stanowiskami pracy w organizacji. Analiza taka powinna poprzedzać wdrażanie dokumentów organizacyjnych, takich regulaminy organizacyjne, instrukcje czy księgi służb. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu tablic kompetencyjnych opracowywane dokumenty są kompletne i skupiają się na sprawach naprawdę istotnych.
Zastosowanie metody tablic kompetencyjnych pozwala nie tylko na identyfikację zadań w organizacji, ale również na poznanie powiązań między wykonywanymi zadaniami.

Szkolenia (w ramach E-AKADEMII) II-EDYCJA

Czerwiec 2013

System informacji w ochronie zdrowia

Szkolenie odbyło się 11 czerwca 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: dr Kajetan Wojsyk, CSIOZ
 • Koncepcja elektronicznego systemu informacji w ochronie zdrowia (SIOZ)
 • Rejestry medyczne jako elementy funkcjonalne SIOZ
 • Zależność poziomu ochrony zdrowia od informacji dostarczanych przez podmioty lecznicze

Maj 2013

Ryzyka projektowe związane z przygotowaniem i realizacją budowy infrastruktury sieci szerokopasmowych

Szkolenie odbyło się 21 maja 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Sebastian Mikołajczyk, SPRINT SA
 • Definiowanie założeń i wybór metody realizacji projektu - budowa infrastruktury, a dzierżawa już istniejącej czy też zakup gotowych usług sieciowych
 • Analiza techniczna przedsięwzięcia i możliwe ryzyka wynikające z zastosowania technologii radiowych i przewodowych
 • Ryzyka pojawiające się w trakcie trwania inwestycji i sposoby ich minimalizacji
 • Ryzyka związane z etapem eksploatacji wybudowanej sieci teleinformatycznej

Jak skuteczne zarządzać ryzykiem? Pierwsze kroki

Szkolenie odbyło się 7 maja 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadząca: Izabela Adamska, IPNT
 • Polityka zarządzania ryzykiem
 • Wybór optymalnej strategii zarządzania ryzykiem
 • Spójność strategii i działań operacyjnych w organizacji

Kwiecień 2013

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Szkolenie odbyłosię 9 kwietnia 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadząca: Ewa Szczepańska, SAS Instytut
 • Wytyczne dla zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem
 • Miejsce ryzyka w zarządzaniu projektami
 • Kroki zarządzania ryzykiem

Marzec 2013

Zastosowanie metody Earned Value do oceny zaawansowania projektu

Szkolenie odbyło się 12 marca 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: dr Włodziemierz Kuzak, kierownik projektów w takich firmach jak CIECH S.A., Asseco Poland, Chemia.com.
 • Ocena postępu prac w projektach informatycznych na podstawie poniesionych kosztów?
 • Nowa metoda oceny (stosowana w USA): Earned Value, oparta na mierzeniu wartości wykonanej pracy
 • Earned Value: bardziej obiektywny obraz zaawansowania projektu i estymacja realnego czasu zakończenia projektu oraz kosztów

Luty 2013

Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce - zwycięstwa i porażki

Szkolenie odbyło się 19 luty 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Janusz Kaszuba, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Eversoft sp. z o.o.
 • Wpływ zmian instytucjonalnych na rozwój informatyzacji ochrony zdrowia
 • Projekty i ich losy (w tym zwłaszcza Rejestr Usług Medycznych)
 • Środki unijne i międzynarodowe w ochronie zdrowia

Styczeń 2013

Cele i praktyka zarządzania ryzykiem w projektach sektora publicznego

Szkolenie odbyło się 29 stycznia 2013, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: dr Mirosław Bobrowski
 • Formalne i praktyczne ujęcia kategorii ryzyka w projektach
 • Charakterystyka projektów sektora publicznego
 • Przykłady praktyczne losów projektów

Projekty informatyczne w ochronie zdrowia: dwa skontrastowane opisy przypadków

Szkolenie odbyło się 15 stycznia 2013, o godz. 17:15, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Krzysztof Nyczaj
 • System Informatyczny do obsługi rejestracji zakładów opieki zdrowotnej
 • System Rejestrów Regionalnych, obsługujący sprawozdawczość szpitalną
 • Praktyczne doświadczenia realizacji projektów informatycznych z dziedziny ochrony zdrowia

Szkolenia (w ramach E-AKADEMII)

Czerwiec 2012

Cykl życia projektu - od podpisania umowy do wytworzenia systemu informatycznego

26 czerwca 2012, godz. 17:30, sala wykładowa N2
Prowadzący Tomasz Zając
 • Fazy realizacji projektu – gdzie umiejscowiona jest realizacja umowy
 • Fazy realizacji umowy a koszty
 • Typowe klauzule w umowach na wykonanie systemów IT: aspekt kar umownych, kontroli zmian, gwarancji i odbiorów
 • Metoda oceny zapisów umownych

Cykl życia projektu - od koncepcji do podpisania umowy

12 czerwca 2012, godz. 17:30, sala wykładowa N2
Prowadząca Izabela Adamska
 • Koncepcja – formuła realizacyjna, założenia projektu, uzasadnienie biznesowe
 • Powierzenie projektu do realizacji
 • Specyfikacja wymagań, harmonogram rzeczowo-finansowy, złożenie wniosku o dofinansowanie
 • Postępowanie przetargowe – dokumentacja, wszczęcie postępowania
 • Od uruchomienia postępowania do podpisania umowy

Maj 2012

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

22 maja 2012, godz. 17:30, sala wykładowa N2
Prowadząca Ewa Szczepańska
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Dostarczanie produktów
 • Rola interesariuszy w projekcie
 • Przykłady

Interoperacyjność - system nie działa w próżni

8 maja 2012, godz. 17:30, sala wykładowa N2
Prowadzący Tomasz Rakoczy
 • Narzędzia interoperacyjności w Polsce
 • Interfejsy systemu ePUAP
 • Przykłady integracji i interoperacyjności

Marzec 2012

Wykorzystanie platformy ePUAP w kontakcie obywatela z urzędem

Szkolenie odbyło się 13 marca 2012, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzący: Emil Walczyk
 • Usługi na ePUAP
 • Katalog usług
 • Profil zaufany
 • Wykorzystanie platformy ePUAP w integracji z innymi systemami e-Administracji

Luty 2012

Umowy w IT: zabezpieczenie interesów stron

Szkolenie odbyło się 28 lutego 2012, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadząca: Izabela Adamska
 • Ogólna charakterystyka umów IT
 • Nowe technologie a system prawny – specyficzne obszary zabezpieczeń prawnych
 • Umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, dostawcze/licencyjne a problem uregulowania praw własności intelektualnej z punktu widzenia zabezpieczenia interesów stron
 • Zabezpieczenie interesów stron a procedura odbiorcza
 • Rozkład odpowiedzialności, kary umowne

Praktyczne aspekty, w tym problemy w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi w jednostkach sektora finansów publicznych

Szkolenie odbyło się 14 lutego 2012, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadzące: Joanna Danilczuk-Zembrzuska, Marta Wiktorko
 • Pozyskanie finansowania ze środków unijnych
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Rozliczanie projektu w toku jego realizacji, w tym obowiązki beneficjenta w zakresie wymogów określonych w umowie/porozumieniu o dofinansowanie
 • Kontrola projektów
 • Zakończenie projektu – czy to już koniec formalności?
 • Specyfika jednostek finansów publicznych i wpływ struktury na realizację projektów unijnych – wady i zalety
 • Indywidualne konsultacje

Styczeń 2012

Zarządzanie ryzykiem – teoria i praktyka

Szkolenie odbyło się 31 stycznia 2012, o godz. 17:30, w sali wykładowej N2
Prowadząca: Ewa Szczepańska
 • Co to jest ryzyko oraz definicje z nim związane
 • Zarządzanie ryzykiem – rodzaje metodyk
 • Zarządzanie ryzykiem zgodnie w wybraną metodyką M_o_R
 • Dokumentacja w zarządzaniu ryzykiem
 • Proces zarządzania ryzykiem, techniki
 • Przykłady z praktyki rejestr ryzyka, zidentyfikowane zagrożenia w projektach IT

Zarządzanie zespołem projektowym

Szkolenie odbyło się 17 stycznia 2012 o godz. 17:30 w sali wykładowej N2
Prowadzący: Piotr Świeżewski
 • Środowisko projektowe, uwarunkowania tworzenia zespołów projektowych
 • Kształtowanie wielkości i struktury zespołu na podstawie zakresu zadań
 • Kryteria i metody doboru członków zespołu – planowanie zatrudnienia
 • Praca w zespole projektowym – komunikacja, metody pracy, kierowanie zespołem, zaangażowanie, motywowanie zespołu
 • Wady i zalety pracy w zespołach projektowych

Wizja rozwoju ePUAP

Szkolenie odbyło się 3 stycznia 2012 o godz. 17:30 w sali wykładowej N2
Prowadzący: Igor Bednarski
 • Przedstawienie stanu obecnego
 • Identyfikacja barier prawnych
 • Wizja przyszłości - jak dogonić technologie?

Grudzień 2011

Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo autorskie w obszarze IT

Szkolenie odbyło się 13 grudnia 2011 o godz. 17:30 w sali wykładowej N2
Prowadzący: Izabela Adamska
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania
 • Umowy licencyjne na oprogramowanie – rodzaje
 • Umowy sublicencyjne i przeniesienie licencji
 • Wykonywanie praw zależnych
 • Odpowiedzialnośd stron w umowach IT

Listopad 2011

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznej w obszarze administracji (ROI, NPV)

Szkolenie odbyło się 29 listopada 2011 o godz. 17:30 w sali wykładowej N2
Prowadzący: Krzysztof Pawłowski
 • Przedstawienie analizy oceny korzyści realizacji przedsięwzięcia stanowiącej podstawę uzasadnienia biznesowego
 • Planowanie przedsięwzięcia w modelu inwestycja – wynik – rezultat
 • Praktyczne wykorzystanie typowych analiz typu NPV, ROI na podstawie wybranej usługi z obszaru eAdministracji

e-Zdrowie w Polsce - quo vadis?

Szkolenie odbyło się 15 listopada 2011 o godz. 17:30 w sali wykładowej N2
Prowadzący: Marcin Kędzierski
 • Kwestie związane z przetwarzaniem danych sensytywnych
 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach
 • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Inicjatywy regionalne w zakresie informatyzacji placówek

Październik 2011

Nowy wymiar administracji publicznej na przykładzie CPI MSWiA – misja, wizja, cele

Szkolenie odbyło się 25 października 2011 o godz. 17:30 w sali wykładowej N2
Prowadzący: Zbigniew Olejniczak
 • Charakterystyka ogólna administracji publicznej: struktura, zadania
 • Instytucje realizujące złożone projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: analiza zakresu działania wybranych instytucji
 • Istota relacji: administracja publiczna – biznes w wybranych obszarach działalności, przykłady
 • Relacje: administracja publiczna – biznes na gruncie ustawy prawo zamówieo publicznych, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Scenariusze rozwoju instytucji wpisanych w korporacyjną strukturę administracji publicznej, a niebędących urzędami administracji

Panele dyskusyjne

Marzec 2014

Spotkania z twórcami: Kariery zawodowe – drogi do sukcesu (cz. 2)
Hangout z Maciejem Gliwą z DreamWorks oraz projekcja filmu

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach E-Akademii i projektu „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) – Z NAMI UŁOŻYSZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji...

Grudzień 2013

Spotkania z twórcami: Kariery zawodowe – drogi do sukcesu (cz. 1)
Maciej Kuciara - Artysta koncepcyjny (concept artist)

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach E-Akademii i projektu „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) – Z NAMI UŁOŻYSZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji...

Listopad 2013

„Game Design” - organizacja, pragmatyka i umiejętności specjalistyczne (z udziałem przedstawicieli CD Projekt RED)

Panel dyskusyjny „Game Design - organizacja, pragmatyka i umiejętności specjalistyczne” został zorganizowany przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach zadania 6 projektu „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków UE pt. „Współpraca z potencjalnymi pracodawcami”.

Więcej informacji...

Grudzień 2012

Informatyzacja sektora zdrowia i leków - pacjenci, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, administracja

Panel dyskusyjny „Informatyzacja sektora zdrowia i leków - pacjenci, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, administracja” został zorganizowany przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach zadania 6 projektu „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków UE pt. „Współpraca z potencjalnymi pracodawcami”.

Więcej informacji...

Czerwiec 2011

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce – potrzeby, rozwiązania, perspektywy

Panel dyskusyjny „Informatyzacja administracji publicznej w Polsce – potrzeby, rozwiązania, perspektywy” został zorganizowany przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach zadania 6 projektu „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków UE pt. „Współpraca z potencjalnymi pracodawcami”.

Więcej informacji...