Studia na kierunku „Administracja” PDF Print

Informacje na stronie głównej WSISiZ

Zasady uczestnictwa - regulamin

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie jest możliwy tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  • zgłoszenie się do udziału w studiach I stopnia na kierunku Administracja jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych (ćwiczenia, laboratoria komputerowe, seminaria);
   Uczestnik Projektu zobligowany jest do przestrzegania co najmniej 80% frekwencji w zajęciach obowiązkowych, przewidzianych w programie studiów;
   przekroczenie progu 20% nieobecności nieusprawiedliwionych będzie podstawą do skreślenia z listy studentów;
  • do obowiązków student – Uczestnika Projektu – należy postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, treścią ślubowania, statutem Uczelni i regulaminem studiów; w szczególności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
   • zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych
   • przestrzegania przepisów obowiązujących na Uczelni
   • poszanowania mienia Uczelni, praw i obowiązków akademickich
   • dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni
  • Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji w Biurze Projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.>>

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymaganiami Projektu wszyscy jego uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w ramach organizowanych przez uczelnię badań ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  • z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%; w takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania; wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, dotyczących jego udziału w projekcie;
  • nie wypełnia zobowiązań, określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi; wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie; w takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie.

Postanowienia końcowe

 • W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu.
 • Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 • Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 • Uczestnikiem Projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację, który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu projektowym.
 • Limity przyjęć Uczestników Projektu są następujące*:
  Studenci kierunku Administracja, specjalność: Informatyka w administracji 240
  Uczestnicy szkoleń w ramach akademickiego biura karier 400
  Staże studenckie 20
  Uczestnicy spotkań panelowych i współpracy z pracodawcami 1020
  Studenci zajęć unowocześnionych i dostosowanych do potrzeb rynku 240

  * w trakcie całości trwania Projektu.

Plany zajęć

Studia niestacjonarne

Specjalność: Informatyka w administracji

Rozkłady zajęć na kierunku Administracja w semestrze letnim 2013/2014

Rozkłady zajęć na kierunku Administracja w semestrze zimowym 2013/2014

Rozkłady zajęć na kierunku Administracja w semestrze letnim 2012/2013

Rozkłady zajęć na kierunku Administracja w semestrze letnim 2011/2012