Studia na kierunku „Administracja” PDF Print

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku „Administracja” przebiega według zasad ustalanych przez Senat WSISiZ w oparciu o internetową rejestrację kandydatów. Tekst uchwały Senatu, obowiązującej na dany rok akademicki jest dostępny na stronie internetowej WSISiZ.

Terminy rekrutacji i miejsce dostarczania dokumentów podane są na stronie internetowej.

 • Rejestracja kandydatów
 • Dokumenty

Aby zostać studentem WSISiZ i Uczestnikiem Projektu, kandydat powinien:

 • dokonać rejestracji

Rejestracja kandydatów na studia w WSISiZ odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez system UBI (Uczelniany Bank Informacji). Warunkiem uzyskania statusu kandydata i dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na studia w WSISiZ jest zgłoszenie i utworzenie konta w systemie informatycznym uczelni, UBI, a następnie wypełnienie kwestionariusza on-line.

 • zostać zakwalifikowanym

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunku „Administracja” w WSISiZ wymaga dostarczenia do Biura Rektora ds. Studenckich następujących dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego wypełnionego przez Internet i podpisanego przed zawarciem umowy,
 • kopii dowodu osobistego i książeczki wojskowej (mężczyźni),
 • 4 fotografii typu legitymacyjnego,
 • świadectwa dojrzałości (wraz z kopią),
 • dowodu wpłaty wpisowego (bezzwrotnego) i I raty czesnego, zgodnie z cennikiem opłat.

Postępowanie kwalifikacyjne Uczestnika Projektu wymaga dostarczenia do Biura Projektu następujących dokumentów:

 • kwestionariusza Uczestnika Projektu zgodnie z bazą pEFS 2007,
 • deklaracji Uczestnika Projektu,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • upoważnienia do przetwarzania przez WSISiZ danych osobowych.

Powyższe dokumenty kandydaci powinni dostarczyć w ciągu 14 dni od daty rejestracji na studia. Kwalifikacja na studia jest prowadzona według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 • uzyskać decyzję o przyjęciu na studia

Po złożeniu kompletu dokumentów i osobistym podpisaniu w Biurze Rektora ds. Studenckich umowy o warunkach odpłatności za studia, umowy uczestnictwa w Projekcie oraz ślubowania, kandydat otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia i zostaje wpisany na listę studentów.