Szkolenia w ramach Biura Karier PDF Print

Szkolenia w ramach Biura Karier - zadanie projektowe: nr 4 „Wsparcie akademickiego biura karier” – mają na celu podwyższenie umiejętności uczestników w zakresie orientacji na rynku pracy i zdobywaniu miejsc pracy. Realizowane będą w kolejnych edycjach w trakcie wszystkich lat realizacji projektu (patrz: Aktualności).

Zasady uczestnictwa – regulamin

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie jest możliwy tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych, Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:

Uczestnik Projektu jest uprawniony, po zakwalifikowaniu, do nieodpłatnego udziału w szkoleniach.

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymaganiami Projektu wszyscy jego uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w ramach organizowanych przez uczelnię badań ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  • z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%; w takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania; wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, dotyczących jego udziału w projekcie;
  • nie wypełnia zobowiązań, określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi; wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie; w takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy Projektu

 1. Uczestnikiem Projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację, który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu projektowym.
 2. Limit przyjęć Uczestników Projektu, studentów WSISiZ jest następujący*:

Uczestnicy szkoleń w ramach wsparcia akademickiego biura karier - 400

* w trakcie całości trwania Projektu.

Szkolenia i wykłady

 • Wykład interaktywny z dyskusją „Rekrutacja bez tajemnic”

  Szkolenie odbyło się 10 maja 2014 r. (sobota) w godz. 8:10-9:40 w sali N417
  Prowadzący: Beata Strzyżewska
  Program wykładu

  • poznanie metod i technik stosowanych przy rekrutacji pracowników
  • przygotowanie się do różnych procedur rekrutacyjnych
  • przygotowanie się do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
  • poznanie technik jak poradzić sobie ze stresem
  • poznanie najważniejszych zasad postępowania przed, w trakcie i po rekrutacji, by nie dać się zaskoczyć i odnieść sukces

Szkolenia (HEAD-HUNTER)

 • I-edycja (12, 19 maja 2011r. godz. 17:15, sala N14 )
 • III-edycja (9, 16 czerwca 2011r. godz. 17:15, sala N14 )
 • IV-edycja (20, 26 października 2011r. godz. 17:15, sala N14 )
 • V-edycja (24 listopada, 1 grudnia 2011r. godz. 17:15, sala N14 )
 • VI-edycja (14, 21 marca 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • VII-edycja (15, 18 kwietnia 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • VIII-edycja (22, 23 maja 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • IX-edycja (10, 13 czerwca 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • X-edycja (25, 26 września 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XI-edycja (7, 10, października 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XII-edycja (18, 21 listopada 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XIII-edycja (2, 5 grudnia 2013r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XIV-edycja (24, 27 lutego 2014r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XV-edycja (10, 13 marca 2014r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XVI-edycja (7, 10 kwietnia 2014r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XVII-edycja (13, 15 maja 2014r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XVIII-edycja (2, 5 czerwca 2014r. godz. 17:30, sala N2 )
 • XIX-edycja (23, 26 czerwca 2014r. godz. 17:30, sala N2 )

Dokumenty

Deklaracja udziału w zadaniu 4
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych