Staże studenckie 3-miesięczne dla studentów PDF Print

Podstawowe informacje

Płatne staże studenckie realizowane są w ramach projektu „WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Z nami ułożysz swoją przyszłość”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

O staż może ubiegać się student Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył w dziekanacie w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia naboru na staże następujące dokumenty:

Staż może, za zgodą dziekana właściwego wydziału, zostać zaliczony jako studencka praktyka zawodowa, pod warunkiem prowadzenia wymaganej dla jej zaliczenia dokumentacji.

Szczegółowe zasady przyznawania i uczestnictwa w stażu reguluje regulamin staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy GOW – Z nami ułożysz swoją przyszłość”.

Dokumenty do pobrania

Zasady uczestnictwa - regulamin

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie jest możliwy tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  • Uczestnik Projektu, zakwalifikowany na staż otrzymuje wynagrodzenie 1920 zł brutto za jeden miesiąc stażu (60 godzin stażu miesięcznie x 32 zł za 1 godzinę);
  • Uczestnik Projektu, zakwalifikowany na staż jest zobowiązany do przepracowania 100% zaplanowanych w projekcie godzin stażu, w przeciwnym razie zwraca wypłacone wynagrodzenie.

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymaganiami Projektu wszyscy jego uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w ramach organizowanych przez uczelnię badań ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z Projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  • z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%; w takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania; wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, dotyczących jego udziału w projekcie;
  • nie wypełnia zobowiązań, określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi; wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie; w takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem Projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację, który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu projektowym.
 2. Limit przyjęć Uczestników Projektu, studentów WSISiZ jest następujący*:
  Staże studenckie - 20

  * w trakcie całości trwania Projektu.